vakken en ondersteuning op Groot Goylant

Onderbouw

​​Op Groot Goylant hebben we gekozen voor een heterogene onderbouw. Dit betekent dat in leerjaar 1 en 2 leerlingen van verschillende niveaus in een klas bijelkaar zitten. Na twee jaar kijken we welk niveau het beste bij de leerling past en waar de interesses van de leerling liggen. Daar passen we dan de bovenbouwrichting op aan.

Leerjaar 1​

Vakken
De vakken in leerjaar 1 zijn Nederlands, Engels, wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, rekenen, computer technology, techniek, verzorging, beeldende vorming, drama en lichamelijke opvoeding (gym). Daarnaast hebben de eerstejaars leerlingen ook een studievaardigheidsles, een steunles, een mentoruur en een LOB-uur (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) op hun rooster.

De lessen zijn een combinatie van dingen leren en dingen doen. Tijdens de theorievakken krijgen de leerlingen veel opdrachten waarbij ze actief bezig zijn en op deze manier leren zij al doende de theorie. Tijdens de meer praktische vakken zullen de leerlingen ook stukjes theorie krijgen.

Een maal per week nemen de leerlingen deel aan de zwemclub, de scienceclub, de sportclub, de creatieve club of de kookclub.

Leerjaar 2

Bij de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 wordt er gekeken of een leerling meer praktisch of meer theoretisch is ingesteld.

Vakken

In leerjaar 2 krijgen alle leerlingen ook de vakken economie en Duits. Daarnaast blijven de meeste vakken van leerjaar 1 op hun rooster staan. Net zoals in leerjaar 1 hebben ook de tweedejaars leerlingen een studievaardigheidsles, een steunles, een mentoruur en een LOB-uur (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) op hun rooster.

Tijdens de workshops maken de leerlingen kennis met de verschillende opleidingen in de bovenbouw. Op deze manier krijgen ze een goed beeld van wat de verschillende opleidingen inhouden en wat de mogelijkheden van deze opleidingen zijn. In april geeft de leerling aan welke opleiding hij/zij in de bovenbouw wil gaan volgen.


Ondersteuning in de onderbouw

Met ondersteuning bedoelen we de lessen die we naast de vaklessen aanbieden om de leerlingen te helpen betere resultaten te behalen. Dit kan gebeuren door het aanleren van (studie-) vaardigheden, het begeleiden bij het maken van huiswerk, het extra oefenen met leerstof, het herhalen van onderdelen die de leerling moeilijk vindt, enz.

In de onderbouw zijn er verschillende vormen van ondersteuning:

  • studievaardigheidsles
  • steunlessen
  • dyslexieondersteuning
 
Studievaardigheid

Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 hebben studievaardigheidsles. Onderdelen van de studievaardigheidslessen zijn:

  • het leren leren
  • voorbereiden op toetsen
  • vergroten van de woordenschat d.m.v. door de school samengestelde woordenlijsten
  • werken uit de SV-map. In deze map zitten allerlei
    opdrachten die te maken hebben met vaardigheden: het maken van een “nette” e-mail, een mindmap, een goede presentatie met PowerPoint, Prezi, het gebruiken van Word, Publisher…….
  • werken aan huiswerkopdrachten
Steunlessen

In de onderbouw heeft elke leerling een steunles per week. Tijdens deze lessen werken leerlingen in kleinere groepen aan leerstof die zij nog niet voldoende beheersen. Dit kan zijn op het gebied van rekenen en taal, maar ook voor andere vakken. In het eerste half jaar zal het accent liggen op Nederlands, Engels en rekenen.

Dyslexieondersteuning

Tijdens dyslexieondersteuning wordt de leerling met een dyslexieverklaring begeleid bij het vinden van oplossingen die hem/haar helpen om op de juiste manier om te gaan met zijn/haar dyslexie. Daarnaast wordt er nog geoefend met taalonderdelen die voor de leerling lastig zijn.