Mentor

De mentor is het aanspreekpunt voor zijn/haar mentorleerling en zal nauwlettend het onderwijsproces en de sociale interactie binnen de klas volgen. De mentor is ook de schakel tussen school en thuis. De mentor is degene tot wie de ouders/verzorgers zich wenden als er vragen zijn. 

Alle eerstejaars en tweedejaars leerlingen hebben wekelijks een startuur en drie begeleidingsuren; een mentorles, een leren leren les en een LOB-les. 

Algemene begeleiding en ondersteuninig

Onderstaande begeleiding geldt voor iedere leerling op Groot Goylant. 

Startuur:

Iedere eerste les van de week (op maandag) is er voor de eerste- en tweedejaars leerlingen een startuur ingeroosterd met hun mentor. Tijdens dit uur wordt alles besproken wat er die week op de planning staat. De agenda wordt doorgenomen en lopende zaken in de klas worden besproken. 

Mentorles:

Tijdens de mentorles wordt aandacht besteed aan het groepsproces in de klas. Daarnaast worden er spellen en materialen ingezet om doelgericht gedrag en doorzettingsvermogen bij de leerlingen verder te ontwikkelen.

LOB-les

LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. In het LOB-uur staat het onderwerp "keuzes maken" centraal en wordt de keuze voor de bovenbouw voorbereid. 

Taal:

Dit is een vast uur in het rooster waar wordt gewerkt aan de leesvaardigheid en woordenschat. Dit is voor alle leerlingen. 

Rekenen:

Dit is een vast uur in het rooster waar wordt gewerkt aan de rekenvaardigheid. Dit is voor alle leerlingen. 

Studievaardigheidsles:

In deze les wordt aandacht besteed aan hoe je het beste kunt leren. Welke manieren passen bij jou en hoe kun je ze optimaal benutten? Leren leren staat centraal. Door middel van spelmateriaal en oefeningen trainen de leerlingen verschillende vaardigheden. 

Huiswerkklas (vrijwillig)

Als leerlingen het prettig vinden om op school onder begeleiding hun huiswerk te maken kunnen zij naar de huiswerkklas gaan. Deze huiswerkklas is gratis en wordt 4 maal per week aangeboden (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag). Vakdocenten zorgen voor de begeleiding tijdens deze huiswerklessen. 

Specifieke begeleiding en ondersteuning

Onderstaande begeleiding wordt gegeven bij een specifieke diagnose of geconstateerde ondersteuningsbehoefte.

Dyslexie-ondersteuning

Wanneer er sprake is van dyslexie kan een leerling gebruik maken van de extra lessen dyslexie-ondersteuning. In deze lessen krijgen leerlingen handvatten aangeboden die ze kunnen gebruiken tijdens lessen, huiswerk maken, toetsen, enz. Ook wordt samen met de leerling gekeken welke faciliteiten er nodig zijn om tot de beste resultaten te komen. 

Remedial teaching (RT):

Leerlingen kunnen ook specifieke ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal en/of rekenen. Dit kan zijn in het geval van leerachterstanden, bij dyscalculie of achterblijvende prestaties. Deze leerlingen kunnen remedial teaching krijgen (= extra uitleg en oefening in een klein groepje). 

Nederlands als tweede taal (NT2):

Als een leerling nog niet lang in Nederland is kan er extra ondersteuning geboden worden om de leerling taalvaardiger te maken, zodat hij/zij het onderwijs beter kan volgen.​

Faalangsttraining:

Als blijkt dat een leerling faalangstig is, kan hij/zij ondersteund worden met een training waarin geleerd wordt om beter om te gaan met gevoelens en gedachten van onzekerheid.