​Binnen Groot Goylant is er een Deel Medezeggenschapsraad (DMR). De DMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders/verzorgers (twee), leerlingen (twee), onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel (vier). ​De DMR komt ongeveer om de acht weken bijeen om te vergaderen. Tijdens deze vergadering worden allerlei zaken over de school besproken. Uitgangspunt van de DMR is: " Alles in het belang van de school". 

Een personeelslid, een ouder en een leerling (namens de locaties St. Aloysius College, Alberdingk Thijm Mavo en Groot Goylant) van de DMR hebben ook zitting in de Instituutsmedezeggenschapsraad (IMR). De DMR en IMR kennen het advies- en instemmingsrecht. Deze rechten zijn wettelijk vastgelegd. 

Voor de DMR van Groot Goylant zijn we nog op zoek naar ouders. Mocht u interesse hebben of een keer een vergadering van de DMR willen bijwonen, neem dan contact op met mw. I. Bruinsma (035) 685 00 14 of via e-mail: i.bruinsma@​atscholen.nl 

 

Ouderraad

Alle ouders / verzorgers van de leerlingen, ingeschreven bij Groot Goylant,  zijn lid van de oudervereniging tenzij hiertegen bij het secretariaat schriftelijk bezwaar is gemaakt.

De oudervereniging heeft een bestuur; dit is de ouderraad (OR). De leden van de ouderraad zijn gekozen en werken conform de statuten. De OR komt gemiddeld eenmaal per acht weken bij elkaar. Bij deze vergaderingen is ook altijd een directielid aanwezig. Uiteraard zijn alle ouders / verzorgers welkom op deze vergaderavonden. ​De ouderraad wil de betrokkenheid van de ouders bij de school stimuleren. Het  organiseren van activiteiten zoals de jaarlijkse “Thema avond” voor de eerstejaars horen hierbij.

​De ouderraad is de schakel tussen ouders en school en behartigt de algemene belangen van ouders. De OR kan de schoolleiding hierin gevraagd en ongevraagd advies te geven. Om die rol goed te kunnen vervullen wil de ouderraad een open oor zijn voor alle ouders, maar ook voor de schoolleiding. De ouderraad is er echter niet voor bemiddeling bij individuele vragen of klachten van ouders: die dienen  te worden opgelost in direct overleg met de docenten en/of de schoolleiding. Wilt u lid worden van de OR of  vragen stellen, en/of  informatie ontvangen?

U kunt contact opnemen met dhr. Hulscher via e-mail: m.hulscher@atscholen.nl